فهرست بخشی از کتاب‌های انتشارات نص تا پاییز سال ۱۳۹۹ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید:

refrens-nass