برای ارائه پیشنهاد ترجمه و تألیف از فرم زیر استفاده نمائید:

مولفمترجمویراستارتصویرگرمشاور

اطلاعات فردی

جنسیت:
وضعیت تاهل:

سوابق کاری / اداری

آپلود رزومه کاری

فیلم معرفی از خود

مشخصات کتاب پیشنهادی

فایل pdf کتاب به زبان اصلی:
فایل دو فصل ترجمه شده کتاب:
فایل دو فصل تألیف از کتاب: