برای ارائه پیشنهاد ترجمه و تألیف از فرم زیر استفاده نمائید:

(ضروری)

اطلاعات فردی

سوابق کاری / اداری

حداکثر اندازه فایل: 10 MB.

حداکثر اندازه فایل: 400 MB.

مشخصات کتاب پیشنهادی

حداکثر اندازه فایل: 400 MB.

حداکثر اندازه فایل: 400 MB.

حداکثر اندازه فایل: 400 MB.