برای ارائه پیشنهاد ترجمه و تألیف از فرم زیر استفاده نمائید:

  مولفمترجمویراستارتصویرگرمشاور

  اطلاعات فردی

  جنسیت:
  وضعیت تاهل:

  سوابق کاری / اداری

  آپلود رزومه کاری

  فیلم معرفی از خود

  مشخصات کتاب پیشنهادی

  فایل pdf کتاب به زبان اصلی:
  فایل دو فصل ترجمه شده کتاب:
  فایل دو فصل تألیف از کتاب: